wersja polska wersja angielska wersja słowacka

Aktualności

Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.
01-03-2017

    

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.”

Opis projektu: Projekt obejmuje budowę i wyposażenie obiektu magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na działce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. przyłączem wody z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z sieci kanalizacyjnej, przyłączem gazu, instalacją zewnętrzną energii elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, utwardzeniem terenu, zjazdem z drogi publicznej oraz instalacjami wewnętrznymi). Ponadto planuje się zaopatrzenie (I) części linii produkcyjnej uwzględniającej obróbkę dostosowaną do procesu impregnacji kamienia naturalnego oraz zaopatrzenie (II) części linii produkcyjnej uwzględniającej impregnację kamienia naturalnego w potrzebne urządzenia i sprzęty. Zarówno hala jak i wyposażenie, które utworzy linię technologiczną, będą służyć wprowadzeniu na rynek krajowy i europejski nowego, dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu. Wszystkie środki trwałe planowane do zakupu będą nowe

Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest dywersyfikacja produkcji firmy AKROPOL S.C. poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, poprzez zastosowanie nowego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci ekologicznego, impregnowanego kamienia naturalnego, pod handlową nazwą AKROstone. Natomiast dla naturalnego impregnatu wodnego, stosowanego w nowym procesie produkcyjnym przyjęto nazwę AKROprotect.

Wartość projektu: 9 834 691,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 042 319,91 PLN

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji impregnowanego kamienia naturalnego przez firmę AKROPOL S.C.” (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-455/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie